sitemap
www.verklevingen.nl © 2004 John Jansen
Verklevingen.
nl
Disclaimer.
Deze website is op initiatief en in eigendom van een prive persoon. Alle informatie zoals deze op de website worden weergegeven zijn gebaseerd op medische informatie welke voorhanden zijn, informatie van mensen welke ervaring hebben als patient als gevolg van verklevingen en uit eigen ervaringen.

De informatie is niet bedoeld voor zelf diagnose, de webmaster is niet verantwoordelijk voor gebruik van de informatie.

De verhalen zoals deze worden weergegeven door patienten zijn door betreffende personen aangeboden aan de webmaster en blijven eigendom van deze. Elke aanspraak en of anderzins verzoek tot ophef van de betreffende informatie aan de webmaster zal worden behandeld, echter heeft geen recht tot verplichte verwijdering.

Gezien de zeer hoge kosten welke voortkomen uit verschillende activiteiten betreffende het verstrekken van informatie, heeft de website een aantal sponsors gevonden welke een kleine vergoeding afgeven in ruil dat hun banner afgebeeld mogen staan op deze website.

De webmaster is niet verantwoordelijk voor welke overeenkomst dan ook welke voortvloeit tussen de bezoeker van de website www.verklevingen.info en de aanbieder.

De bezoeker kan geheel vrijblijvende de websites van de aanbieders bezoeken zonder dat daar maar ook enkele verplichten tegenover staat. Indien de bezoeker er voor kiest om op de website van de aanbiedere materialen en of goederen te kopen dat gebeurt dat op eigen risico.

Echter, de aanbieders zijn betrouwbare partners waar zonder risico goederen en of diensten gekocht kunnen worden. Bij koop van goederen en of dienst krijgt www.verklevingen.info een kleine bijdrage en de bezoeker geniet van een extra korting.

De informatie welke ter beschikking komt aan de webmaster naar aanleiding van het invullen van een formulier op deze website zijn en blijven eigendom van de webmaster. De informatie zal slechts gebruikt worden door de webmaster om de opgevraagde informatie te verstrekken.

De webmaster is niet verplicht om op welk verzoek dan ook in te gaan betreffende het verzenden van informatie.

De website www.verklevingen.info geeft uitsluitend informatie over verklevingen en de eventuele toegezonden informatie zal dan ook dit onderwerp hebben.

Verzoeken tot verstrekken van andere medische informatie welke afwijken van het hoofd onderwerp zal door de webmaster genegeerd worden.

De webmaster is niet verplicht om binnen welk tijdsbestek dan ook een reactie te geven op vragen welk niet overeenkomen met het onderwerp van deze website.

Tevens is de webmaster niet verplicht zich te houden aan verzoeken van bezoekers om op bepaalde tijdstippen telefonisch contact of anderzins dan ook met bezoeker op te nemen.

Zoals eerder is omschreven is de website geheel op initiatief en in eigendom van een prive persoon. De website en betreffende persoon maken geen deel uit van een organisatie.

Gezien voornoemde, worden bijdrage voor financiele verzoeken tot sponsoring en dergelijke zaken, niet door de webmaster in behandeling genomen.

Het is bezoeker, zonder vooraf toestemming te hebben gevraagd aan de webmaster, niet toegestaan om de informatie en of afbeeldingen te copieeren. De website is naar behoren beveildig en de bezoeker zal hier zodanig mee omgaan.

De webmaster is niet verplicht om de informatie zoals deze op de website staat vermeld af te drukken om deze vervolgens te verspreiden aan mensen welke niet de mogelijkheid hebben om deze website te bekijken.

De webmaster stelt het niet op prijs dat bezoekers welke de website hebben bekeken ongevraagd aan huis van de webmaster komen om over zijn of haar problemen te praten.

Tevens word alle andere acquisitie activiteiten naar aanleiding van de website niet op prijs gesteld.

Communicatie tussen bezoeker en webmaster is uitsluitend gebaseerd op afspraak middels email en of telefonisch en zal uitsluitend het onderwerp van de website hebben.

Sponsors, leden van de VPARD, en alle andere persoonlijke gegevens welke de webmaster ter beschikking komt zal niet verstrekt worden aan derden.

Een link naar de website www.verklevingen.info welke op een andere website vermeld staat zonder daar vooraf toestemming te hebben gevraagd dient per onmiddelijke ingang verwijderd te worden.

De webmaster verstrekt geen informatiepakketten, spreekbeurten en andere informatie materialen. Informatie wordt uitsluitend verstrekt aan bezoekers waarbij de diagnose door een arts is vastgesteld.

De webmaster is niet verplicht om alternatieve geneeswijze op te nemen op deze website. De informatie zal informatief worden aangenomen.

Met uw bezoek aan de website www.verklevingen.info verklaart u tevens akkoord te gaan met de disclaimer van de website.

Bij vragen of opmerkingen kunt u ons mailen.
deze site is ontworpen, gebouwt en in onderhoud bij:

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source

Script voorbeeld
Disclaimer
Email